Grafológia - Márton Tünde grafológus és írásszakértő


„Éppen úgy, ahogyan a beszélgetés jelzi a lélek fogalmait,

úgy mutatja az írás a beszélgetést és a gondolatot.”


(Arisztotelész)

 

 

Pályaorientáció - Minta PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Márton Tünde grafológus   
2009. december 05. szombat, 00:00

Pályaorientáció - Mintaelemzés

 

Gondolkodásmód

 

Az író személy a tanultsági szintjének megfelelő mentális képességekkel rendelkezik. Gondolkodásmódja analizáló jellegű, mely egy kisebb részletekre koncentráló megközelítési mód, aminek a hatására az apróbb egységekre tud fókuszálni, figyelni. Következtető képessége analógiákra alapoz, egyes részek logikai összefüggéseit helyesen ismeri fel, ok-okozati viszonyokat ésszerűen látja át. Gondolkodási sebességét időnként befékezi az egyes gondolatokhoz való visszatérés, azok átdolgozása, újraértékelése (.......).

 

Nyitottság-tanulékonyság

 

A személyiségét megérintő, új ismeretek felé nyitott. Az őt ért információkból, ismeretekből képes kiszűrni a számára fontos, lényeges elemeket. Mentális képességeinek köszönhetően az új ismereteket könnyen sajátítja el és a tanultakat be tudja építeni a gyakorlatba, mindennapokba (.......).

 

Érdeklődés irányultsága

 

Képességei a humán jellegű, emberekkel, érzelmekkel kapcsolatos feladatok elvégzésére teszik igazán alkalmassá. Érdeklődési körében a szellemi és a gyakorlati jelleg látszik ötvöződni az előző túlsúlyával. Szellemi igényei leginkább olyan területeken elégülnek ki ahol az inellektuális tartalmak beépíthetőek a gyakorlatba (.......).

 

Energiakészlet-energiagazdálkodás

 

Az író személy energiakészlete, jelen élethelyzetében a korosztályához képest kissé mérsékelt. A napi feladatok ellátásához, elvégzéséhez feltétlenül szükséges energizáltsággal azonban rendelkezik. Energiabeosztása nem optimális, munkavégzésére a nagyvonalú energiagazdálkodás jellemző. Az aktív, tevékeny időszakok között hosszabb-rövidebb pihenőket igényel. A már jelzett gondolati újrafeldolgozása, a szükségesnél több energiát emészt fel, ezáltal pszichés fáradságot okoz (.......).

 

Munkamód-munkastílus

 

A feladatok megkezdése előtt a munkatervezésbe minimális időt fektet. Munkatempója közepes mértékű egy-egy pihenő beiktatásával. A megszerzett ismereteket, tapasztalatokat könnyen be tudja építeni a mindennapokba, gyakorlatba. Monotónia tűrése lehetővé teszi, hogy a rutinszerű feladatokat is el tudja végezni. A megoldásra váró helyzeteinek rendezését analógiákra, a már jól bevált régi tapasztalatokra, sémákra építi (.......).

 

Kommunikációs képesség

 

Jól működő kommunikációs képességgel rendelkezik. Információit érthetően, mondanivalóit, gondolatait mások számár világosan, közérthetően adja elő, nagyobb egységekben azonban nem struktúrál. A rendelkezésre álló kereteket kitölti, miközben teret enged a másik félnek is.

 

Kapcsolatteremtés

 

Társas viszonyok kialakításában a kezdeményezést szívesen bízza másokra. A támogató, szociális közeget igényli, mely biztos hátteret és stabil kiindulási alapot nyújt számára. A sorok írója a világ dolgai és a közösség felé nyitott, alap-beállítottsága azonban introvertált, elsődlegesen a visszafogottság jellemzi (.......).

 

Döntés

 

Minden számára jelentőséggel bíró helyzetben, szituációban képes önállóan meghozni a döntését, ilyenkor a tudatos megfontoltságra törekszik. A meghozott döntéseiért képes a fellelőséget vállalni (.......).

 

Értékek

 

Motivációjának főbb elemei a szellemi tudás, új ismeretek, információk elsajátítása, az anyagi biztonság valamint a már előzőekben említett támogató szociális, közeg, mely jelentőséggel bíró értékrendet képvisel számára. Jelen élethelyzetében a teljesítményorientáció, státusz, vezetői ambíciók személyiségét nem inspirálják (.......).

 

Énkép-önérvényesítés

 

Saját viselkedését, tulajdonságait, adottságait képes a valós viszonyokkal összhangban megítélni, így önértékelése reális-közeli állapotot tükröz. Az önkontrolljával általában helyesen bánik, képes megfelelően dönteni arról, hogy melyik szituációban szükséges az önirányítás eszközével élnie. Adott helyzetben véleményét, állásfoglalását a környezete tudtára adja (.......).

 

Összefoglalás

 

A sorok írójának gondolkodásmódja analizáló, részletekre bontó. Gondolkodásának stratégiájára jellemző, hogy a bevált régi tapasztalatokat, sémákat ülteti át az új helyzetekbe. A megszerzett új ismereteit hatékonyan dolgozza fel, és könnyen építi be a gyakorlatba. Érdeklődésének irányultsága humán jellegű, elsősorban szellemi igényekkel. Személyiségétől távol áll az agresszivitás, hatalomvágy, mások feletti uralom. Független, autonóm személyiség, aki törekszik a szociális, társas és anyagi biztonságra. Önkontrolljának köszönhetően saját viselkedését megfelelően uralja.

Társas viszonyok kialakításánál visszafogottan viselkedik. Felelősségvállalása kiemelten fontos képessége. A valós viszonyokkal összhangban értékeli saját viselkedését, tulajdonságait, adottságait. A fentieket figyelembe véve személyiségéhez képességeihez illeszkedő területek: Humán érdeklődésű, elméleti területek: szakfordító, nyelvi korrektor, történész, levéltáros, szabad bölcsész és ahol humán, elméleti tudását, a gyakorlatba be tudja építeni: restaurátor, népi kézműves,

 
Grafológia - Márton Tünde grafológus és írásszakértő --- (c) Marton Tunde - minden jog fenntartva