Grafológia - Márton Tünde grafológus és írásszakértő


„Az írásjegy követi a lélek rezdüléseit

és megváltozik, ha a lélek megváltozik.”


(Michon abbé)

Átfogó személyiségkép - Minta PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Márton Tünde grafológus   
2009. november 18. szerda, 00:00

Átfogó személyiségkép - Minta (rövidített)

 

Mentális képességek

Az író személy gondolkodásmódja szintetizáló jellegű, azaz egységben, teljes egészében látja meg a lényeget, az egység felől közelít. Következtető képessége összefüggésekre építő, ezáltal a folyamatok logikai kapcsolatait helyesen ismeri fel. Gondolkodás stratégiájában a divergens (originális egyedi látásmód), valamint a konvergens (analógiás) jelleg ötvöződik az előző túlsúlyával. Divergens gondolkodása lehetővé teszi, hogy újszerű, a megszokottól eltérő megoldásokat keressen, ugyanakkor konvergens gondolkodása hozzájárul, hogy a már bevált, régi tapasztalatokat áthelyezze az új rendszerbe.   Gondolkodási sebességét időnként befékezi az egyes gondolatokhoz való vissza-visszatérés, azok újraértékelése, újrafeldolgozása. A fellépő bizonytalanság miatt alkalmazott mechanizmus a gondolatok előrehaladásának tempóját összességében változóvá teszi. A személyiségét megérintő új információk, ismeretek iránt alapvetően érdeklődő, nyitott.

Birtokában van egy olyan mértékű helyzetfelismerésnek, mely a mindennapi élethez feltétlenül szükséges. Azokban a helyzetekben, amelyekben érzelmileg érintett, lényeglátása veszíthet értékéből. Ilyenkor szemléletmódja szubjektívvé válik.     Memóriájának, emlékezőképességének köszönhetően a megtanult információkat, fel tudja idézni és adott helyzetekben képes hasznosítani. Figyelmét rövidebb folyamatokban megfelelő szinten képes tartani, melyben egy-egy pihenő beiktatása nagyban segíti. Érdeklődése alapvetően reál beállítottságú, alapvetően az elméleti, szellemi, gondolati dolgokat helyezi előtérbe. Tanulási képességei mentálisan adottak, de jelenlegi motivációi másféle területekre koncentrálódnak. Elsősorban önmaga kibontakoztatására, önmegvalósítására fektet nagyobb hangsúlyt.   Szeret véleményt formálni az élet dolgairól, folyamatairól, történéseiről és azokat esetenként kritikaként meg is fogalmazza környezete számára. Érveinek igazolásakor elsősorban szubjektív, személyes érzelmeivel teli, magyarázatokra valamint belső megérzéseire hagyatkozik. Kontrollfunkcióit gondolai és cselekedetei felett az esetek nagy részénél jól tudja működtetni, ám amikor egy-egy helyzetbe érzelmeit is bevonja, jelentősen csökken a felettük gyakorolt kontrollja.   Kommunikációja lendületes, gördülékeny. Mondandójának lényegét alapvetően jól érthetően közvetíti, közérthetősége mindvégig megtartott. Beszédének meggyőzőereje nem az elsődleges szempont számára, mint inkább maga a kommunikáció öröme, élménye (.......).

 

Érzelmi élet, akarat

 

A kézírás készítője igen temperamentumos személy, viselkedése impulzív és teátrális jellegű. Ingerekre fogékony, érzelmei gyorsan keletkeznek. Érzéseit, indulatait, hangulati állapotát elsősorban a magánszférában kész kimutatni, míg tágabb környezete felé mértéktartóan közelít.   Érzékeny személyiség, aki érzelmi biztonságra és kötődésre vágyik. Az emberi kapcsolatok fontos szerepet töltenek be életében, szeret társaságban lenni, szeret aktív társadalmi életet élni. Ugyanakkor igazán közel, belső intim szférájához, problémáihoz csak igen kevés embert enged.   Érzelmei, indulatai felett gyakorolt kontroll időnként meglazul, de amint megfelelő módot talál feszültségének levezetésére (pl. kritikus megjegyzés) visszaáll az egyensúlyi állapota (.......).

 

Önmagához való viszony

 

Adottságait, képességeit helyesen méri fel, önértékelése reális-közeli. Önelfogadása aktuális élethelyzetében mégsem maradéktalan. Változékonyságot, bizonytalanságot tükröz aktuális pszichés közérzete, érzelmi hangulata.   Önmagával szemben felállított elvárás-rendszere helyzetenként változó. A belső sérülései pszichés feszültséget okozva, könnyen kibillentik kontrolljának egyensúlyi állapotából. Önfejlesztésének motiváltsága aktuálisan anyagi és ösztönös, élmény területen kiemelkedő. Fontos számára egy jó életminőség kialakítása és az ehhez szükséges anyagi elemek valamint az élmények megteremtése (.......).

 

Szociabilitás

 

A társas kapcsolatokban nyitott, bár nem kifejezetten kezdeményező. Kötődési igényét a kettősség jellemzi a valahová való tartozás, az érzelmi biztonság keresése szembe kerül függetlenségi igényével. A legszűkebb baráti körén kívül önmagáról, érzéseiről, lelki feszültségeiről nem szívesen ad ki információt. Számára idegen, ismeretlen társaságban viselkedése kedves és udvarias, kiváló beszélgetőpartner. Ugyanakkor, ha a helyzet úgy kívánja teátrális, színpadias megnyilvánulásokkal is operál. Kialakult kapcsolatait az oldottság, hangulati, érzelmi sodorhatóság, időnként megjelenő dominancia igény és egy mértéktartó alkalmazkodás jellemzi. Fontos számára az önálló véleményének, akaratának megtartása, ugyanakkor egy domináns vezető, irányító szerep elfoglalása motivációját nem érinti meg, nem vonzza.   Konfliktushelyzetekben keresi a megoldásokat a probléma rendezésére, melyben segítségére van divergens gondolkodása és variabilitása. Amennyiben úgy érzi nincs lehetőség a megoldásra, nem riad vissza a vitás helyzettől sem, ilyenkor kész a másik fél tudtára adni véleményét. Ilyenkor igen határozottan, időnként makacsul képes ragaszkodni egy-egy döntéséhez (.......).

 

Munkavégzés, energizáltság

 

A korosztályának megfelelő energizáltsággal rendelkezik, mely elegendő a napi feladatok ellátásához, elvégzéséhez. Energiagazdálkodásában hangsúlyosabban van jelen a spontaneitás, mint a tudatos irányítás. Aktuális energiakészletét nagymértékben meghatározza érzelmi életének változékonysága. Energiaszintje egy-egy helyzetben megélt pozitív vagy negatív élmények függvényében alakul. Így pszichésen mérsékelten, míg fizikailag élethelyzetének megfelelő mértékben terhelhető.   Rövidtávú céljait, feladatait képes megtervezni, míg hosszútávon minimális időt és energiát fektet be. Munkatempója a gondolati dinamizmusához hasonlóan lendületes, de változó intenzitású.   Értékrendjében azonos helyet foglalnak el a gyakorlati önállóságot igénylő feladatok, tevékenységek, valamint a biztonságot nyújtó támogató csapatmunka. Kitartása, teljesítménye a személyiségét megérintő feladatokban éri el az optimális mértéket. Az önálló döntéshozatal súlya olykor érzelmileg igénybe veszi, ezért szívesen osztja meg partnerével nézetét, mellyel egyben leveszi önmaga válláról a felelősségvállalás terhét. Azonban előfordul számára kiemelten fontos, nagy jelentőséggel bíró helyzet, mikor meghozza felelős döntését, ilyenkor a mérlegelésen túl intuícióira, belső megérzéseire hagyatkozik. Tevékenységét meghatározó motivációs bázis több elemből épül fel. Számára jelentőséggel bír az önmegvalósítás igénye, önmaga kibontakoztatásának a lehetősége, s ezzel együtt az elismertség iránti elvárás valamint a megfelelő anyagi biztonság, háttér (.......).

 

Összefoglalás

 

Az író személy gondolati dinamizmusa, valamint munkatempója egyaránt lendületes, de változó intenzitású. Az élet dolgairól, folyamatairól saját véleményét szereti megformálni, s azt a környezete tudtára adni.   Életében, személyiségében fontos szerepet tölt be a szubjektivitás, intuíció és a megfelelő minőségű anyagi háttér. Szociális, társas kapcsolataiban a kettősség jellemzi, igényli a társaságot, könnyedén képes a kapcsolatfelvételre, ezzel együtt finoman távolságtartó. Viselkedésével többnyire magabiztosságot, önbizalmat és stabilitást igyekszik sugározni környezete számára.   Önmaga felett gyakorolt kontrollját könnyen kibillentheti egyensúlyi állapotából belső sérülései, pszichés feszültségei, ezért fontosnak érzi, hogy párkapcsolatában, szűkebb családjában támaszt találjon.   Képességei közül kiemelkedik kommunikációja. Beszéde, mindenki számára egyértelmű jól követhető és tiszta.

 
Grafológia - Márton Tünde grafológus és írásszakértő --- (c) Marton Tunde - minden jog fenntartva